From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Belangrijke mededelingen - podiumkunsten

Belangrijke mededelingen - podiumkunsten

 • Template Tax Shelter (27.01.2021)

 • Controledossiers in te dienen (15.01.2021)

  Volgens onze database dienen er nog 250 (!) controledossiers ingediend te worden met raamovereenkomsten waarvoor de termijn van 4 jaar in 2021 verstrijkt. De cel heeft recentelijk veel kritiek moeten slikken omdat het te lang zou duren vooraleer de attesten door haar worden afgeleverd. De cel merkt evenwel op dat de verantwoordelijkheid voor de aanvraag van het tax shelter attest, en dus de verantwoordelijkheid t.a.v. de investeerders in eerste instantie bij de productievennootschap ligt. Ondanks het herhaaldelijk, laattijdig indienen van een belangrijk aantal controledossiers (in januari 2020 dienden nog 160 dossiers met uiterlijke termijn eind december 2020 ingediend te worden !), heeft de cel altijd de wettelijke termijn voor het afleveren van de tax shelter attesten gerespecteerd. Dit mag ook wel eens gezegd worden.

  Om de afhandeling van de dossiers waarvoor de termijn van 4 jaar eind 2021 verstrijkt binnen de opgelegde termijn te garanderen vraagt de cel Tax Shelter om deze controledossiers zo vlug mogelijk en ten laatste op 31 maart 2021 in te dienen. Het gaat dus om controledossiers met raamovereenkomsten afgesloten in 2017.

  Voor de lopende en toekomstige projecten raadt de cel Tax Shelter aan om het dossier in te dienen binnen de 6 maanden na de release van het werk of de uitzending van de laatste aflevering van een reeks of binnen de 6 maanden na de Première.
  Om uw dossier in te dienen wordt het gebruik van de template die in 2018 ter beschikking werd gesteld ten zeerste aanbevolen. Deze template kan teruggevonden worden op de website van de FOD Financiën.

 • Gevolgen van het coronavirus voor de Tax Shelter in verband met de RSZ (12.06.2020)

  De in aanmerking komende productievennootschap (Tax Shelter voor audiovisuele werken en Tax Shelter voor podiumwerken) mag geen achterstallen bij de RSZ hebben op het ogenblik van het afsluiten van de raamovereenkomst. De federale regering verleent echter aan bepaalde werkgevers uitstel van betaling tot 15.12.2020 van de bedragen die aan de RSZ zijn verschuldigd. De RSZ levert bijgevolg geen attesten af aan die vennootschappen. 

  Er wordt aanvaard dat de in aanmerking komende productievennootschap die uitstel van betaling van de RSZ bijdragen geniet volgens de bepalingen van het KB 04.05.2020 (*), rechtsgeldig een raamovereenkomst afsluit voor zover de achterstallen bij de RSZ uitsluitend voortvloeien uit de toepassing van die bepaling inzake het uitzonderlijke uitstel van betaling.
   

  (*) Koninklijk besluit nr. 17 van 04.05.2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12.05.2020.

 • Gevolgen van het coronavirus voor Tax Shelter (13.03.2020)

  De uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het coronavirus en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen door de federale overheid heeft ook gevolgen voor Tax Shelter audiovisuele werken en Tax Shelter podiumkunsten.

  In deze omstandigheden werd voor de podiumkunsten beslist om de huidige termijn voor het verrichten van uitgaven van 24 maanden te verlengen met 6 maanden.

  Voor de audiovisuele sector werd beslist om de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) te verlengen met 6 maanden.

  Om te kunnen genieten van de maatregel, is het noodzakelijk dat de producent aantoont dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus.

 • Procedure raamovereenkomsten (24.02.2020)

  De cel Tax Shelter streeft ernaar om de verwerking van de raamovereenkomsten op een vlottere manier te laten verlopen.

  De procedure voor het neerleggen van de raamovereenkomsten zal daarom wijzigen vanaf 1 maart 2020 !

  Richtlijnen :

  1. Raamovereenkomsten neer te leggen op volgend adres : TaxShelterROCC@minfin.fed.be.
  2. Frequentie voor het neerleggen van de raamovereenkomsten : max. 2 keer per maand, namelijk de 1ste en/of de 15de van de maand (of de daaropvolgende werkdag).
  3. Verplicht gebruik van de  template (ZIP, 30.05 KB). Alle raamovereenkomsten dienen neergelegd te worden volgens de opgelegde frequentie en met telkens slechts 1 enkele template die alle raamovereenkomsten voor die neerlegging bevat.
  4. Raamovereenkomsten toevoegen in pdf en benoemen als volgt : Project ID – Investeerder – datum ondertekening.
   Indien de bijlages vervolgens te groot worden, raden we WeTransfer aan – of een andere downloadbare link.
   Gelieve in de raamovereenkomst zelf altijd het project ID te vermelden.