Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

PB-formulieren (aanslagjaar 2023)

Formulieren bij de aangifte in de personenbelasting 2023

Kenmerk Formulier Link
204.3 Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen en voorzieningen voor risico's en kosten  PDF (PDF, 204.99 KB)
274 APT-8 Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone - Behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen - Kleine en middelgrote onderneming  Word (DOCX, 63.15 KB)  PDF (PDF, 302.39 KB)
274 APT-9 Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone - Behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen - Andere dan kleine en middelgrote onderneming  Word (DOCX, 63 KB)  PDF (PDF, 298.54 KB)
276 CARRY Aanvraag tot achterwaartse verliesaftrek voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden  PDF (PDF, 182.07 KB)
276J Belastingkrediet van toepassing in de personenbelasting  PDF (PDF, 171.5 KB)
 Excel (XLSX, 35.58 KB)
276K Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa  PDF (PDF, 238.8 KB)
276N Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen  PDF (PDF, 186.54 KB)
276P Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor commerciële vaart  PDF (PDF, 157.28 KB)
276T Vrijstelling bijkomend personeel  PDF (PDF, 102.43 KB)
276U Investeringsaftrek  PDF (PDF, 113.04 KB)
 Excel (XLSX, 32.85 KB)
276W1 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek  PDF (PDF, 108.28 KB)
276W2 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming  PDF (PDF, 146.87 KB)
276W3 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor de uitvoer  PDF (PDF, 48.77 KB)
276W4 Vrijstelling voor bijkomend personeel als diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg  PDF (PDF, 151.27 KB)
328K Degressief af te schrijven vaste activa  PDF (PDF, 159.88 KB)
 Excel (XLSX, 22.84 KB)
328L Vaste activa waarvoor van degressieve afschrijving wordt afgezien  PDF (PDF, 159.22 KB)

Formulieren aanslagjaar 2022.

De formulieren voor de voorgaande aanslagjaren zijn ook beschikbaar in MyMinfin > Formulieren.