Roerende voorheffing

Roerende voorheffing

 • Wat is roerende voorheffing?

  De inkomsten van kapitalen en roerende goederen (dividenden, intresten, royalty’s, auteursrechten …) en sommige diverse inkomsten van roerende aard, vormen een belastbaar inkomen in België.

  De roerende voorheffing die normaal gezien ingehouden wordt op die inkomsten is een voorafbetaling van de belastingen op die inkomsten. De roerende voorheffing wordt over het algemeen aan de bron afgehouden en moet spontaan worden gestort aan de FOD Financiën door diegenen die de belastbare inkomsten hebben toegekend of door bepaalde financiële tussenpersonen. De voorheffing is overigens in bepaalde gevallen verschuldigd door de genieter van de inkomsten.

  In de meeste gevallen is de roerende voorheffing ‘bevrijdend’. Dit betekent dat de belastingplichtige in zijn aangifte van personenbelasting niet langer het inkomen waar een roerende voorheffing werd op ingehouden moet aangeven. Als de roerende inkomsten niet aan de roerende voorheffing zijn onderworpen, moeten ze aangegeven worden in de aangifte van de personenbelasting.

 • Wat is het tarief van de roerende voorheffing?

  Sinds 1 januari 2017 bedraagt het basistarief van de roerende voorheffing 30% van het bruto inkomen. Afhankelijk van het type inkomsten zijn er verlaagde tarieven van toepassing.

  Meer info

 • Wie moet de roerende voorheffing aangeven en betalen?

  Normaalgezien moet de schuldenaar van de roerende inkomsten de roerende voorheffing aangeven, inhouden en aan de staat storten bij het toekennen of betalen van die inkomsten aan de genieter.

  De genieter van het inkomen ontvangt dus een netto bedrag, dat wil zeggen het bruto bedrag min de ingehouden roerende voorheffing.

  Voorbeeld

  Mr Janssens, natuurlijk persoon en Belgisch rijksinwoner, bezit aandelen van een Belgische vennootschap. Die laatste kent hem een bruto dividend van 100 euro toe.

  Het tarief van de roerende voorheffing op dividenden bedraagt 30%. De Belgische vennootschap houdt dus 30 euro (100 euro x 30%) in ten gunste van de Staat en stort een netto dividend van 70 euro (100 euro – 30 euro) aan Mr Janssens.

  De Belgische vennootschap vult een aangifte 273A in en stort de roerende voorheffing van 30 euro naar de Staat.

 • Wanneer en hoe de roerende voorheffing aangeven?

  De aangifte van de roerende voorheffing moet worden ingediend binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten.

  Online

  Via de toepassing Rv-on-web kunt u uw aangiften snel en veilig indienen, en ze biedt u de volgende voordelen:

  • automatische berekening van het verschuldigde bedrag
  • gestructureerde mededeling om de betaling mee uit te voeren
  • melding van meest voorkomende fouten door de toepassing
  • ontvangstbewijs onmiddellijk na het indienen van de aangifte
  • opzoeken van vorige aangiften mogelijk
  • onlinehulp beschikbaar

  Meer info over Rv-on-web

  Op papier

  U moet de volgende formulieren gebruiken:

  • de aangifte 273A voor dividenden van Belgische oorsprong
  • de aangifte 273S voor auteursrechten
  • de aangifte 273 voor de andere gevallen

  De aangifte (met de nodige bijlagen) moet uitsluitend worden gericht aan uw bevoegde dienst, naargelang de fiscale woonplaats of het adres van de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van beheer of bestuur.

  U vindt uw bevoegde dienst in de Kantorengids: ‘Professioneel’ > ‘Aangifte’ > ‘Aangifte roerende voorheffing’ > gemeente

  Aangifte 273A

  De Programmawet van 25.12.2017 [BS 29.12.2017]) voert een nieuw tarief in voor de belasting op de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschap en op de winstpremie voor de werknemers.

  Vanaf 01 januari 2018, is het tarief van 25 % geschrapt en wordt een nieuw tarief van 7 % ingevoerd.
  Het nieuwe tarief is van toepassing op winstpremies voor de werknemers andere dan deze welke worden toegekend in het kader van een investeringsspaarplan en het voorwerp zijn van een niet achtergestelde lening (art. 117, §1er, wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals vervangen door art. 75 van de programmawet van 25.12.2017).

  De aangifte 273A Part, kolom II, is aangepast en integreert het nieuwe tarief van 7 %. U kan deze aangiften indienen via Rv-on-web.

  Voor aangiften met een toekenningsdatum tot en met 31 december 2017, blijft het tarief van 25% van toepassing.
  Dient u nog een aangifte aan 25% in te dienen, dan kan u het model van de aangifte 273A (2017) downloaden en het op papier (of ingescand via email) opsturen naar de bevoegde dienst.

 • Welke zijn de aangifte- en betalingstermijnen?

  De roerende voorheffing moet worden aangegeven en betaald binnen de vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten. Respecteer deze datum, zo vermijdt u aanrekening van interesten! Wacht niet tot de laatste dag om uw betaling uit te voeren.

 • Hoe betaal ik de roerende voorheffing?

  Vanaf 01/01/2012 is er slechts één rekeningnummer voor al uw betalingen van de roerende voorheffing:

  BE79 6792 0022 1033
  PCHQ BE BB
  Inningscentrum, sectie Roerende Voorheffing
  Koning Albert II-laan 33, bus 42
  1030 Brussel

  Dit rekeningnummer is uitsluitend voorbehouden aan betalingen van de roerende voorheffing. Betaal hierop géén andere belastingen!

  Mocht u problemen hebben, neem dan contact met ons op via e-mail: CPIC.PRMRV@minfin.fed.be of telefonisch op 02 576 31 80.

 • Welke mededeling gebruik ik bij mijn betaling?

  De te gebruiken mededeling is afhankelijk van de manier waarop u uw aangifte in de roerende voorheffing heeft ingediend.

  Als u de aangifte elektronisch heeft ingediend
   

  Bij het elektronisch indienen van een aangifte, toont het systeem u een gestructureerde mededeling. Die verschijnt onderaan op het ontvangstbewijs van uw aangifte. Dat bewijs wordt door het systeem aangemaakt en kunt u afdrukken.

  Deze mededeling heeft een vaste structuur en omvat 12 cijfers:

  Bijvoorbeeld: +++123/1234/12345+++

  Betaal altijd met deze mededeling door ze in het passende veld van uw overschrijvingsformulier of systeem voor thuisbankieren te vermelden.

  Roerende voorheffing 1

  Dit biedt de absolute garantie op een snelle en correcte verwerking van de betaling van de aangifte in kwestie.

  De gestructureerde mededeling is uitsluitend voorbehouden voor elektronisch ingediende aangiften. Per elektronisch ingediende aangifte wordt er een andere gestructureerde mededeling aangemaakt. Gebruik deze mededeling daarom uitsluitend voor de betaling van de aangifte waarvoor ze opgegeven wordt en niet voor andere aangiften. U kunt de gestructureerde mededeling dus ook niet gebruiken om uw financiële instelling een permanente opdracht te geven.

  Als u voor dat probleem een oplossing wenst, neem dan per e-mail contact op met het Inningscentrum, sectie Roerende Voorheffing CPIC.PRMRV@minfin.fed.be

  Als u de aangifte op papier heeft ingestuurd
   

  In dit geval beschikt u niet over een gestructureerde mededeling. Om de verwerking van de betaling vlot te laten verlopen, vermeldt u onder de rubriek "mededeling" uitsluitend:

  • het ondernemingsnummer of btw-nummer als de RV-aangifte betrekking had op een vennootschap of rechtspersoon.
  • het nationaal nummer als de roerende voorheffing moet betaald worden door een particulier

  Let op:

  • voeg bij de melding van het ondernemingsnummer/nationaal nummer géén tussenpunten toe
  • voeg aan het nummer geen andere vermeldingen toe. Al die bijkomende vermeldingen bemoeilijken de verwerking van uw betaling.

  Roerende voorheffing 2

 • Waar vind ik de gestructureerde mededeling bij een elektronische aangifte?

  Na de elektronische ondertekening van de aangifte, meldt het systeem dat de aangifte is gelukt. U krijgt het volgende scherm te zien:

  In dit scherm wordt de gestructureerde mededeling getoond die u moet gebruiken bij de betaling.

  Via de functietoets Roerende voorheffing 4 krijgt u een ontvangstbewijs in pdf-formaat. Ook dit document vermeldt de gestructureerde mededeling:

  Roerende voorheffing 5

 • Wat als ik tegelijkertijd meerdere aangiften roerende voorheffing deed?
  • Als u de aangiften elektronisch indiende, krijgt u per gevalideerde aangifte een aparte gestructureerde mededeling. Doe één betaling per aangifte en gebruik hierbij telkens de juiste bijhorende mededeling, zoals hiervoor is aangegeven.
  • Als u verschillende papieren aangiften instuurde, groepeer dan nooit de betalingen, maar betaal aangifte per aangifte. Vermeld telkens het ondernemingsnummer, zoals hiervoor is aangegeven. Bij een gegroepeerde betaling vervalt immers de overeenstemming met het per aangifte aangegeven bedrag, wat de verwerking ervan bemoeilijkt!
 • Wat als ik mijn aangifte in de roerende voorheffing niet tijdig betaal?
  • U moet de roerende voorheffing spontaan aangeven en betalen binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten.
  • Als de roerende voorheffing niet binnen deze termijn op rekening van het inningscentrum wordt gestort, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met nalatigheidsinteresten.
   • Deze interest wordt per kalendermaand berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

  De jaarlijkse rentevoet bedraagt momenteel 4 %.

  Er is geen interest verschuldigd wanneer die minder dan 5 euro per maand bedraagt.

  • Als u nalaat te betalen, krijgt u een laatste herinnering met verzoek om het verschuldigde bedrag, verhoogd met de eventuele nalatigheidsinteresten, onmiddellijk op rekening van het Inningscentrum te storten. Vergeet niet de gestructureerde mededeling te vermelden bij uw betaling!
  • Als u ook dan niet betaalt, zal de invordering van uw belasting worden toevertrouwd aan het bevoegde ontvangkantoor. Dat zal het verschuldigde bedrag invorderen met alle middelen die wettelijk ter beschikking staan. De kosten van deze procedures worden bij het verschuldigde bedrag gevoegd.

  Let wel:

  • Respecteer de termijn voor betaling van uw roerende voorheffing. U vermijdt hierdoor de aanrekening van eventuele nalatigheidsinteresten, de toezending van een aanmaning en de aanrekening van kosten die met een gedwongen invordering kunnen gepaard gaan.
  • De betaling is slechts effectief wanneer het verschuldigde bedrag op rekening van het Inningscentrum gestort is. Wacht dus niet tot de laatste dag om uw betaling uit te voeren. Het kan enkele dagen duren voor uw financiële instelling uw betaling verwerkt waardoor de betaling mogelijks laattijdig wordt uitgevoerd.
 • Hoe kan ik een terugbetaling van de roerende voorheffing aanvragen als niet-inwoner?