From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Verplicht voorschot

U moet voor 2020 geen decembervoorschot betalen.

Verplicht voorschot

 • Uw onderneming dient kwartaalaangiften in

  Sinds 1 april 2017 moeten de btw-kwartaalaangevers in het kader van de administratieve vereenvoudiging, geen kwartaalvoorschotten meer betalen.

  Net zoals de btw-maandaangevers moet uw onderneming sinds 2017 een decembervoorschot betalen. Dit voorschot wordt betaald op de belasting die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van ieder kalenderjaar. 

  Binnen welke termijn moet uw onderneming dit voorschot betalen?

  Uw onderneming moet uiterlijk op 24 december een voorschot voldoen ('decembervoorschot') op de belasting waarvan de opeisbaarheid uit de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal zal blijken (artikel 19, §1 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde ). Aangezien het om de uiterste betaaldatum gaat, is er geen uitstel mogelijk. Wanneer 24 december een zaterdag of zondag is, moet de betaling uiterlijk op de laatste voorafgaande werkdag gebeuren.

  Als u uw voorschot na 24 december betaalt, dan zal u nalatigheidsintresten moeten betalen.

  Deze verplichting geldt eveneens voor u indien u de forfaitaire regeling geniet. 

  Wat is het bedrag van het te betalen voorschot?

  Het bedrag van het voorschot is gelijk aan de belasting die door uw onderneming effectief verschuldigd is over de handelingen die ze heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar. Dit voorschot wordt opgenomen in rooster 91 van de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal.

  Als op 20 december het saldo van de aftrekbare belasting gelijk of groter is dan het saldo van de verschuldigde belasting, moet uw onderneming het bedrag 0,00 opnemen als voorschot in rooster 91. 

  Wat is de verschuldigde belasting?

  De verschuldigde belasting is het bedrag van de opeisbare btw, verminderd met de btw waarvoor het recht op aftrek geldig kan worden uitgeoefend. Om recht te hebben op de aftrek moet uw onderneming op 20 december in het bezit zijn van de factuur of het als zodanig geldend stuk. Ze moet de bedragen kunnen mededelen die als basis dienden voor de berekening van het voorschot (bedragen van de verschuldigde en aftrekbare belasting voor de periode van 1 oktober tot en met 20 december).

  Wanneer uw onderneming rooster 91 (*) van de aangifte met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal niet invult of deze aangifte met een ingevuld rooster 91 niet tijdig indient, is het bedrag van het voorschot gelijk aan de belasting die verschuldigd is voor de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar (rooster 71 van de aangifte met betrekking tot de handelingen van het derde kwartaal).

  Deze wijze om het bedrag te bepalen van het voor de handelingen van het vierde kwartaal te betalen voorschot biedt uw onderneming de facto de mogelijkheid om, naar keuze, het bedrag van het voorschot vast te stellen en dus hetzij een voorschot berekend op grond van de op 20 december van het lopende kalenderjaar effectief verschuldigde belasting, hetzij een forfaitair bepaald voorschot dat gelijk is aan de belasting verschuldigd voor de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar, te voldoen.  Indien uw onderneming de tweede berekeningswijze hanteert, moet ze geen voorschot betalen wanneer uit de aangifte van het derde kwartaal een belastingtegoed (rooster 72 van de aangifte) of geen enkel aan de Schatkist verschuldigd bedrag ('Nihil-aangifte') blijkt.

  Het te betalen decembervoorschot mag gecompenseerd worden met een voor teruggaaf vatbaar belastingkrediet dat op 24 december in uw voordeel is opgenomen in de rekening-courant die de administratie voor u bijhoudt.

  Indien u uw activiteit start in de loop van het vierde kwartaal, dan moet u geen decembervoorschot voldoen op voorwaarde dat u in de aangifte van dat kwartaal geen enkel bedrag vermeldt in rooster 91.

  Als u kwartaalvoorschotten wenst te blijven betalen om te vermijden dat u op het einde van het kwartaal een te hoog btw-bedrag zou moeten betalen, mag u dit uiteraard nog steeds doen, voor zover u de nieuwe btw-regelgeving respecteert (de voor een kwartaal verschuldigde btw moet uiterlijk de 20ste dag volgend op elk kwartaal voldaan zijn en het decembervoorschot moet tijdig betaald zijn).

 • Uw onderneming dient maandaangiften in

  Indien uw onderneming gehouden is tot het indienen van btw-maandaangiften moet ze een voorschot betalen op de belasting die verschuldigd is over de handelingen van de maand december van datzelfde jaar (artikel 19, §2 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde).

  Binnen welke termijn moet uw onderneming het voorschot betalen?

  Uw onderneming moet het voorschot uiterlijk op 24 december betalen. Aangezien het om de uiterste betaaldatum gaat, is er geen uitstel mogelijk. Wanneer 24 december een zaterdag of zondag is, moet de betaling uiterlijk op de laatste voorafgaande werkdag gebeuren.

  Als u uw voorschot na 24 december betaalt, dan zal u nalatigheidsintresten moeten betalen.

  Wat is het bedrag van het te betalen voorschot?

  Het bedrag van het voorschot stemt overeen met de belasting die door uw onderneming effectief verschuldigd is over de handelingen die ze heeft verricht vanaf 1 december tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar. Dit voorschot wordt opgenomen in rooster 91 van de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand december.

  Als op 20 december het saldo van de aftrekbare belasting gelijk of groter is dan het saldo van de verschuldigde belasting, moet uw onderneming het bedrag 0,00 opnemen als voorschot in rooster 91.

  Wat is de verschuldigde belasting?

  De verschuldigde belasting is het bedrag van de opeisbare btw, verminderd met de btw waarvoor het recht op aftrek geldig kan worden uitgeoefend. Om recht te hebben op de aftrek moet uw onderneming op 20 december in het bezit zijn van de factuur of het als zodanig geldend stuk. Ze moet de bedragen kunnen mededelen die als basis dienden voor de berekening van het voorschot (bedragen van de verschuldigde en aftrekbare belasting voor de periode van 1 tot en met 20 december).

  Wanneer uw onderneming rooster 91 (*) van de aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand december niet invult of deze aangifte met een ingevuld rooster 91 niet tijdig indient, is het bedrag van het voorschot gelijk aan de belasting die verschuldigd is voor de handelingen van de maand november van het lopende kalenderjaar (rooster 71 van de aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand november).

  Deze wijze om het bedrag te bepalen van het voor de handelingen van de maand december te betalen voorschot biedt uw onderneming de facto de mogelijkheid om, naar keuze, het bedrag van het voorschot vast te stellen en dus hetzij een voorschot berekend op grond van de op 20 december van het lopende kalenderjaar effectief verschuldigde belasting, hetzij een forfaitair bepaald voorschot dat gelijk is aan de belasting verschuldigd voor de handelingen van de maand november van het lopende kalenderjaar, te voldoen.  Indien uw onderneming de tweede berekeningswijze hanteert, moet ze geen voorschot betalen wanneer uit de aangifte van de maand november een belastingtegoed (rooster 72 van de aangifte) of geen enkel aan de Schatkist verschuldigd bedrag ('Nihil-aangifte') blijkt.

  Het te betalen decembervoorschot mag gecompenseerd worden met een voor teruggaaf vatbaar belastingkrediet dat op 24 december in uw voordeel is opgenomen in de rekening-courant die de administratie voor u bijhoudt.

  Indien u uw activiteit start in de loop van de maand december, dan moet u geen decembervoorschot voldoen op voorwaarde dat u in de aangifte van december geen enkel bedrag vermeldt in rooster 91.

 • Nadere inlichtingen

  Voor meer inlichtingen kunt u ook de volgende rubrieken raadplegen:

  • Kalender (lijst van de vervaldagen voor indiening en betaling)
  • Betaling (praktische modaliteiten om de betaling uit te voeren)

  (*) Het Rooster 91 bevat het te betalen voorschot, in de loop van de maand december, voor de belastingplichtigen  die btw-kwartaal- of maandaangiften indienen (handelingen van het vierde kwartaal of de maand december).