Telemarc

De Telemarc-toepassing is nu ook beschikbaar voor de attesten “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten”

Telemarc

 • Wat is Telemarc?

  Sinds 2005 kunnen aanbestedende overheidsdiensten online, via de Telemarc-toepassing van Digiflow, de federale databanken raadplegen om informatie te verkrijgen over de ondernemingen die kandidaat zijn voor een overheidsopdracht.
  Meer informatie over de Telemarc-toepassing vindt u op de internetsite van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging  (DAV).

 • Wanneer moet de aanbestedende overheid het elektronische attest “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten” aanvragen via Telemarc?

  Vanaf 03.03.2014 werd er een nieuwe versie van Telemarc ter beschikking gesteld aan deze aanbestedende overheden. Vanaf dan zal Telemarc het attest “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten” kunnen afleveren op basis van de databanken van de FOD Financiën.

  De ondernemingen die inschrijven op een overheidsopdracht waarvoor er vanaf 03.03.2014 een bekendmaking is verzonden naar het Publicatieblad van de Europese Unie of naar het Bulletin der Aanbestedingen, of waarvoor er, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf 03.03.2014 wordt uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte, moeten die attesten niet meer aanvragen bij het Ontvangkantoor Directe Belastingen of Btw. Dankzij Telemarc kan de aanbestedende overheid die toegang heeft tot Telemarc  zelf het attest “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten” verkrijgen.

  Voor de overheidsopdrachten die voor 03.03.2014 werden bekendgemaakt of waarvoor u voor die datum werd uitgenodigd tot inschrijving, blijft uw Ontvangkantoor Directe Belastingen en Btw bevoegd voor het afleveren van het attest.

 • Hoe weet u of een aanbestedende overheid toegang heeft tot Telemarc?

  In de opdrachtdocumenten vindt u terug of de betrokken overheidsdienst al of niet toegang heeft tot Telemarc.

 • Wanneer moet de onderneming het papieren attest “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten” aanvragen bij de FOD Financiën?

  Alleen wanneer een aanbestedende overheidsdienst nog geen toegang heeft tot Telemarc moeten de inschrijvende ondernemingen het attest “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten” zelf aanvragen bij de FOD Financiën.

 • Bij welke dienst van de FOD Financiën moet de onderneming het papieren attest “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten” aanvragen?

  Het specifieke attest af te leveren bij de inschrijving op een openbare aanbesteding – voor professionele gebruikers –  is ter beschikking in MyMinfin (door aan te melden in naam van een onderneming).

  Er zijn 4 uitzonderingen:

  • De aanvrager wenst in te schrijven op een openbare aanbesteding in het buitenland en het attest dient voorzien te zijn van een voor het buitenland gelegaliseerde handtekening
  • De aanvrager is een aanbestedende overheid en wenst een overzicht van de schulden van een inschrijver na consultatie van Digiflow of de toepassing Digiflow is niet beschikbaar wegens technische redenen.
  • De aanvrager wenst, in het kader van de inhoudingsplicht, een attest conform artikel 403 van het Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992 (WIB 92) omdat de onderaannemer in het buitenland gevestigd is.
  • De aanvrager is een buitenlandse firma en heeft geen toegang tot MyMinfin.

  Alleen in deze 4 gevallen, kunnen deze aanvragen worden gericht per mail (telemarc@minfin.fed.be) aan:

  FOD Financiën
  Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
  Inningscentrum
  NOGA Toren A 17e verdieping
  Koning Albert II laan 33, bus 43
  1030 Brussel

  Vermeld in uw aanvraag de datum van bekendmaking of uitnodiging tot inschrijving.

  Opmerking: dit geldt uitsluitend voor attesten “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten”. Voor andere attesten, bijvoorbeeld in het kader van de toekenning van een premie, subsidies of inzake economische expansie moet u zich altijd per brief richten tot een van onze infocenters.