Jaarlijkse taks op de vzw's

Jaarlijkse taks op de vzw's

 • Wat is de jaarlijkse taks op de vzw’s?

  De jaarlijkse taks op de vzw’s, ook wel patrimoniumtaks genoemd, is een taks tot vergoeding van de successierechten die in het geval van een rechtspersoon niet geheven kunnen worden.

  De grondslag voor die belasting is het geheel van de bezittingen die de vzw in eigendom heeft. Daarvoor komen zowel lichamelijke (bijvoorbeeld gebouwen) als onlichamelijke (bijvoorbeeld auteursrechten) goederen in aanmerking.

  Een aantal bezittingen, zoals bijvoorbeeld de in het buitenland gelegen onroerende goederen, vallen daarbuiten. 

  Van het geheel van de belastbare bezittingen mogen er behoudens enkele uitzonderingen geen schulden of lasten afgetrokken worden.

 • Wat is het tarief van de taks?

  Het tarief van de taks bedraagt 0,17 % op het aangegeven bedrag.

  Voorbeeld:
  aangegeven vermogen: 74.368 euro
  jaarlijkse taks: 126,43 euro

 • Is elke vzw aan de jaarlijkse taks op de vzw’s onderworpen?

  Nee.

  Elke vzw ontvangt in principe jaarlijks in de loop van de maand februari een brief van het kantoor Rechtszekerheid met onderaan een strookje. Heeft de vzw die brief niet ontvangen, dan richt zij het best zelf een brief aan de administratie met de mededeling dat haar vermogen minder is dan 25.000 euro en zij dus niet onderworpen is aan de taks.

  Is het vermogen van de vzw kleiner dan of gelijk aan 25.000 euro, dan is zij niet onderworpen aan de taks en kan de vereniging het strookje onderaan de brief invullen en terugsturen naar het kantoor Rechtszekerheid. Zij zal dan geen belasting betalen.

  Is het vermogen van de vzw groter dan 25.000 euro, maar de taks lager dan 500 euro, dan moet zij een formulier afhalen op het kantoor Rechtszekerheid van de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is. Zij kan dan een aangifte indienen voor de komende drie jaar.

  Als het vermogen van de vzw in de loop van die drie jaar wijzigt waardoor de taks met minstens 25 euro toeneemt (dat wil zeggen, de taks bedraagt dan minimum 525 euro), dan verbindt zij er zich toe de administratie daarvan op de hoogte te brengen.

  Als de vzw over een vermogen beschikt dat groter is dan 25.000 euro en wanneer de taks hoger is dan 500 euro, dan is de vzw verplicht jaarlijks een aangifte op een daartoe bestemd formulier in te dienen.

  Daarnaast zijn er ook vzw’s die activiteiten uitoefenen die vrijgesteld zijn van de taks. Dat is bijvoorbeeld het geval voor erkende pensioenkassen voor zelfstandigen.

 • Waar moet de aangifte gebeuren?

  De aangifte moet ingediend worden op het kantoor Rechtszekerheid dat bevoegd is voor het ambtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de vzw gevestigd is.

 • Wanneer moet de aangifte gebeuren?

  De aangifte moet uiterlijk op 31 maart ingediend zijn.

 • Wanneer moet de betaling gebeuren?

  De door de vereniging verschuldigde taks moet uiterlijk op 31 maart van ieder aanslagjaar betaald worden.