Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Mandaat geschillen

Mandaat geschillen

 • Wat is een 'mandaat geschillen'?

  Sinds 21.02.2017 biedt het platform MyMinfinPro u de mogelijkheid om een administratief beroep in te dienen via internet in naam van uw cliënt. Ook kunt u hier het geheel van de gegevens en de documenten over het administratief bezwaarschrift in het elektronisch dossier consulteren.

  Hiervoor hebben we een nieuw type mandaat 'Geschillen' toegevoegd als volwaardig mandaat in de toepassing 'Mandaten'. U kan voortaan dit specifiek mandaat via de overkoepelende toegang van de Staatsdiensten (CSAM) aanmaken (of intrekken) op dezelfde manier als de voordien reeds beschikbare mandaten.

 • Wie kan een mandaat geschillen aanmaken?

  Het nieuwe mandaat is voorbehouden voor de cijferberoepen (zelfstandigen met KBO-nummer of vennootschappen). De mandaatgever kan een fysiek persoon zijn (burger of bedrijf) of een rechtspersoon. Het mandaat geschillen geeft u de mogelijkheid meerdere geschillen voor eenzelfde mandaatgever in te dienen.

 • Welke beroepen kunt u indienen?

  Het kan gaan over een bezwaarschrift (artikel 366 WIB 1992), een aanvraag tot ontheffing van ambtswege (art. 376 WIB 1992) of over een administratief verzoekschrift in de btw-materie (art. 84 van het btw-wetboek).

 • Hoe krijg ik toegang tot de administratieve beroepen van mijn cliënten?

  In MyMinfin Pro vindt u voortaan de mandaten geschillen in de lijst met al uw mandaten, die in twee categorieën gerangschikt zijn: 'Burgers' en 'Bedrijven'.

  Eenmaal een mandaat geschillen geselecteerd, heeft u toegang tot een luik 'Mijn fiscaliteit' van uw cliënt (en niet tot de andere luiken waarvoor een mandaat 'MyMinfin' nodig is, maar u kunt natuurlijk meerdere mandaten van een verschillend type aanmaken met eenzelfde belastingplichtige).

  Als mandataris geschillen geeft het luik 'Mijn fiscaliteit' (enkel) de rubriek 'Geschillen' van MyMinfin weer waarin u de mogelijkheid heeft een administratief beroep in te dienen in naam van uw cliënt.

  U kan zowel alle gegevens van het geschil consulteren (algemene informatie, verantwoordelijke dienst, contactgegevens van de agent die het behandelt, status van het geschil …) alsook de documenten die zich in het 'consultatiedossier' van de lopende (of afgesloten) elektronische geschillen op naam van uw cliënt bevinden.

 • Kan ik alle bezwaarschriften van mijn cliënten consulteren?

  Dat toegangsrecht is echter beperkt tot de administratieve beroepen die u zelf ingediend hebt in naam van uw cliënt, alsook tot diegene in het kader waarvan de bevoegde diensten van FOD Financiën van uw interventie verwittigd werden als mandataris die het bezwaarschrift behandelt en de link hebben gelegd tussen uw bedrijf en de aanklager in de elektronische toepassing waarin de geschillen behandeld worden (Workflow geschillen). In die zin is het mandaat geschillen niet uniek, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het mandaat TOW. Meerdere mandaten kunnen op dezelfde datum voor verschillende mandatarissen geopend worden. Een geschil kan echter slechts één mandataris bevatten en elke mandataris kan slechts de geschillen consulteren die hem aanbelangen.

 • Hoe kan ik een geschil indienen?

  De gegevens selecteren

  Als u de functie 'Indiening elektronische geschillen’ activeert, zal MyMinfin u standaard de uitvoerbare kohierartikels ten laste van uw cliënt van de twee vorige jaren tonen. Afhankelijk van de hoedanigheid van uw cliënt kan het gaan over aanslagen voor de personenbelasting (boetes inbegrepen), over de onroerende voorheffing (voor het Waals Gewest en het Brussels- hoofdstedelijk Gewest) of over de vennootschapsbelasting (boetes inbegrepen).

  Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid 'manueel' de gegevens van een belastingaanslag in te geven waarvoor u een bezwaarschrift wenst in te dienen en die niet voorkomt in de automatisch voorgestelde lijst. In dat kader zal het ook mogelijk zijn, naast de eerder vernoemde belastingen, een verzoek in de btw-materie (of btw-boete) in te dienen.

   
  Het klachtenformulier invullen

  Eenmaal de belasting en/of het artikel geselecteerd, toont MyMinfin een klachtenformulier dat uit meerdere luiken bestaat. In het geval van geschillen tegen een standaard voorgesteld artikel wordt het merendeel van de gegevens vooraf ingevuld (bevoegd P, KMO of GO centrum of gewestelijke directie BBI, gemeente van aanslag, kohierartikel, datum uitvoerbaarverklaring, kadastrale legger en afdeling bij onroerende voorheffing...). De contactgegevens van de belastingplichtige en, eventueel, van de echtgeno(o)t(e) of partner worden steeds vooraf ingevuld.

  Het formulier bevat een ruimte bestemd voor de motivatie van het bezwaarschrift (verplicht) en het is mogelijk één of meerdere bijlagen (in PDF formaat) toe te voegen.


  Nakijken en verzenden

  Voor de bevestiging van het indienen van het elektronisch bezwaarschrift is het mogelijk, ter controle, een samenvattend document te bekijken dat het geheel van de ingegeven elementen weergeeft.

  Vanaf het ogenblik dat het bezwaarschrift geldig opgeslagen is, geeft MyMinfin een ontvangstbevestiging (waarin het referentienummer van het bezwaarschrift en de datum van indiening staan) alsook een ontvangstmelding in Pdf-formaat met elektronische ondertekening van FOD Financiën. Dat document kan opgeladen en bewaard worden en wordt automatisch toegevoegd aan het luik 'Documenten' van het bezwaarschrift in MyMinfin.

  Het indienen van een bezwaarschrift via MyMinfin zorgt automatisch voor het aanmaken van een geschil in de elektronische toepassing waarin geschillen behandeld worden door de bevoegde diensten van FOD Financiën (Workflow geschillen).