Tax-on-web – wizard hypothecaire leningen

Sinds aanslagjaar 2017 kunt u in Tax-on-web volgende attesten raadplegen:

 • uw hypothecaire leningen (attest 281.61) en
 • uw individuele levensverzekeringen (attest 281.62)

De verzekeraars en kredietgevers moeten inderdaad sinds aanslagjaar 2017 de gegevens van de attesten die u ontving elektronisch aan de FOD Financiën overmaken.

Deze attesten gelden voor bepaalde fiscale voordelen, maar geven er niet automatisch recht op.

De fiscale voordelen zijn de gewestelijke en federale woonbonus, de gewestelijke en federale belastingvermindering voor kapitaalaflossingen (vermindering voor het bouwsparen en vermindering voor het langetermijnsparen), de vermindering voor interesten van leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven, de Waalse chèque habitat (wooncheque) en de Vlaamse geïntegreerde woonbonus.

Een wizard geeft een overzicht van uw fiscale attesten en helpt u om uit te maken welke van deze bedragen u naast welke code van uw aangifte mag vermelden. De wizard voert geen optimalisatie door.

Tax-on-web – wizard hypothecaire leningen

 • Wie krijgt een overzicht van zijn fiscale attesten in zijn aangifte Tax-on-web?

  Er is een overzicht beschikbaar als u:

  • een hypothecaire lening heeft, die u vanaf 01.01.2005 specifiek aanging om een woning te verwerven of te behouden
  • een premie betaalde voor uw individuele levensverzekering

  U krijgt dan volgende boodschap:

  'Wij ontvingen gegevens voor uw hypothecaire leningen en/of individuele levensverzekeringen. Klik op het icoon hierna om hulp te krijgen bij het invullen van uw aangifte.'

 • Wie krijgt geen overzicht van zijn fiscale attesten in zijn aangifte Tax-on-web?

  Er is geen overzicht beschikbaar als u (of, als u samen belast wordt, uw echtgenoot of partner):

  • een hypothecaire lening heeft, die u vóór 2005 aanging
  • een hypothecaire lening heeft ter financiering van energiebesparende uitgaven
  • meer dan 1 attest voor hypothecaire leningen heeft. De behandeling van meerdere leningen wordt niet voorzien

  Uw fiscale attesten die wij ontvingen kunt u in uw aangifte Tax-on-web consulteren (door te klikken op het icoon ) of via MyMinfin.

 • Wie kan de wizard gebruiken?

  De wizard richt zich tot eenvoudige situaties, met name

  • de hypothecaire leningen die u vanaf 2005 aanging om uw woning te verwerven of te behouden en waarbij uw situatie (hypothecaire waarborg, eigendomsaandeel in de woning,…) niet wijzigde
  • de individuele levensverzekeringscontracten die u aanging.

  Echtgenoten of partners die samen worden belast en samen een lening hebben aangegaan kunnen de wizard enkel gebruiken als zij beiden eigenaar zijn van de woning waarop de lening betrekking heeft.

  De wizard behandelt ook de hypothecaire leningen die het openstaande saldo van één dergelijke hypothecaire lening aflossen (herfinancieringsleningen).

  Het is mogelijk dat u een overzicht van uw attesten krijgt, maar u de wizard niet kan gebruiken omdat u zich in een specifieke situatie bevindt.

 • Welke gegevens zijn opgenomen in het overzicht?

  In de wizard krijgt u een overzicht van de op uw naam uitgereikte attesten 281.61 en 281.62. In dat overzicht kunt u de attesten voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen in detail bekijken door in het overzicht te klikken op het icoon:
    .

  Samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonende partners die samen een lening hebben aangegaan krijgen ieder een attest 281.61 (voor hypothecaire leningen). De op beide attesten vermelde interesten en kapitaalaflossingen gelden voor de hypothecaire lening in zijn geheel (zonder opsplitsing tussen de verschillende kredietnemers) en zijn derhalve voor beide echtgenoten dezelfde. In het overzicht worden de gezamenlijke leningen (dit zijn de attesten 281.61 die iedere echtgenoot of partner ontving, met eenzelfde referentienummer) voor beide echtgenoten of partners dan ook samen behandeld.

  Andere door uw verzekeraar of kredietgever uitgereikte bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld een attest voor een niet-hypothecaire lening voor energiebesparende uitgaven) zijn niet elektronisch beschikbaar. Uitgaven die niet in het overzicht zijn opgenomen, vermeldt u rechtstreeks in uw aangifte.

 • Hoe werkt de wizard?

  In de wizard ziet u eerst een tabel van uw hypothecaire leningen waarin u de bestemming van de uitgaven (eigen woning, andere dan eigen woning) moet vermelden. Als uw individuele levensverzekering verband houdt met een hypothecaire lening, dan moet u ook aanduiden met welke hypothecaire lening zij verband houdt. Aan de hand van een volgende tabel waarin u eventueel een aantal gegevens moet vermelden, wordt het bedrag van de te behandelen uitgaven van uw hypothecaire leningen (en daarmee verband houdende levensverzekeringen) vastgesteld.

  Voor hypothecaire leningen is het immers zo dat op het attest de totale bedragen vermeld zijn, zonder een opsplitsing te maken tussen de verschillende kredietnemers of het deel dat door een hypothecaire inschrijving is gewaarborgd.

  De bestemming van uw uitgaven (eigen woning of andere dan eigen woning) bepaalt of de gewestelijke of federale bepalingen van toepassing zijn op uw uitgaven.

  Voor uw hypothecaire leningen en daarmee verband houdende individuele levensverzekeringen stelt de wizard de nodige vragen:

  • voor alle uitgaven van uw hypothecaire lening (en daarmee verband houdende individuele levensverzekering) die slaan op uw eigen woning. De wizard houdt hierbij rekening met de bepalingen die gelden in het bevoegde gewest, volgens het jaar waarin u de lening aanging (bij een herfinancieringslening geldt de datum van de oorspronkelijke lening)
  • voor de uitgaven van uw hypothecaire lening (en daarmee verband houdende levensverzekering) die slaan op een andere woning dan uw eigen woning.

  Het bevoegde gewest wordt niet bepaald volgens de ligging van de woning, maar in functie van het gewest waar u op 1 januari van het aanslagjaar uw fiscale woonplaats heeft.

  Bij deze vragen ziet u de datum en het aanvangsbedrag van de lening en eventueel de aanvangsdatum van uw individuele levensverzekering die met die lening verband houdt. Op die manier weet u steeds over welke contracten het gaat.

  Nadat alle vragen zijn doorlopen, geeft de wizard u een synthese van de gegevens die naar de aangifte kunnen worden overgebracht. Het is mogelijk dat u de uitgaven van twee verschillende contracten naast één code mag vermelden. We geven daarom ook nog een overzicht per contract, zodat u kunt vaststellen hoe het over te brengen bedrag is samengesteld.

  De premie van uw individuele levensverzekering die geen verband houdt met een hypothecaire lening wordt onmiddellijk overgenomen in de synthese. Voor deze uitgaven stelt de wizard geen bijkomende vragen.

  Als u akkoord gaat met de synthese, klikt u op 'overbrengen'. De gegevens worden dan naar de aangifte overgebracht. U kunt de overgebrachte gegevens daarna nog wijzigen (bijvoorbeeld als u na het uitvoeren van een berekening merkt dat uw uitgaven niet op de meest voordelige manier zijn verdeeld onder u en uw echtgenoot).

  De wizard voert geen optimalisatie door.

 • Hoe werkt de wizard voor een herfinancieringslening?

  Een hypothecaire lening, die ter vervanging van een gelijkaardige lening wordt aangegaan, voldoet strikt genomen niet aan de voorwaarde dat de lening moet gesloten zijn om een woning te verwerven of te behouden.

  Er wordt evenwel aanvaard dat een dergelijke lening in aanmerking kan komen voor de toepassing van het oorspronkelijke belastingvoordeel.

  Daarom vraagt de wizard bijkomende gegevens over uw oorspronkelijke lening (in principe is dit het jaar waarin u uw oorspronkelijke lening aanging en het aanvangsbedrag van uw oorspronkelijke lening). Deze gegevens vindt u terug op het (basis)attest van uw herfinancieringslening of op een attest van uw oorspronkelijke lening.

  De wizard houdt dan rekening met deze gegevens (vb. voor het vaststellen van het belastingstelsel waarvoor de uitgaven in aanmerking komen).

 • Ik begrijp sommige begrippen niet die in de wizard worden gebruikt. Waar vind ik verduidelijking?

  U vindt uitleg over sommige begrippen door te klikken op het icoon:

  Voor sommige specifieke situaties wordt in de wizard zelf uitleg gegeven over wat u moet doen.

 • Hoe moet ik de wizard gebruiken als het overzicht een fout bevat?

  U kunt bepaalde van de vooraf ingevulde gegevens wijzigen (hetzij in de rubriek zelf, hetzij in een daartoe bestemde rubriek).

  U kunt geen contracten aan het overzicht toevoegen. Uitgaven die niet in het overzicht zijn opgenomen, vermeldt u rechtstreeks in uw aangifte.