From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Co-operative Tax Compliance Programme

Een nieuwe manier van werken: Co-operative Tax Compliance Programme 

Pilootproject

De Administratie Grote Ondernemingen (GO) start eind 2018 met het pilootproject “Co-operative Tax Compliance Programme” (CTCP), een project dat ingebed is in de controlestrategie van de administratie GO. Dit pilootproject duurt minimaal twee jaar en richt zich tot zeer grote ondernemingen. De deelname is op vrijwillige basis, het aantal deelnemers is beperkt tijdens de pilootfase. 
 
De belangrijkste drijfveren voor dit pilootproject zijn de bezorgdheid van de ondernemingen over de rechtsonzekerheid van bepaalde fiscale posities en een doeltreffendere werking voor beide partijen. 
 
Het Belgische pilootproject is ontwikkeld rekening houdend met studies uitgevoerd door de OESO, ervaringen van landen die een dergelijk programma toepassen en recente evoluties in het fiscale domein. Ook evoluties binnen risicobeheersing en op technologisch vlak zoals bij data-analyses zijn mee verwerkt in deze manier van werken. Een opvolging van het pilootproject door de administratie en een jaarlijkse publicatie van beslissingen met een bijzonder belang zijn voorzien.  
 

CTCP in het kort 

Het CTCP staat voor een samenwerking met gerechtvaardigd vertrouwen, transparantie en snellere rechtszekerheid om de compliance te verbeteren.  
 
Een nieuwe manier van werken tussen twee partijen, de onderneming en de administratie GO, waarbij de verwachtingen vooraf duidelijk zijn afgesproken en een systeemgerichte aanpak via het Tax Control Framework (TCF) staat centraal. Dit is een andere manier van kijken naar de fiscale risico’s met een focus op de processen en de controles binnen het TCF. Ook een beter begrip voor elkaars positie maakt deel uit van de werkrelatie, net zoals de relevante informatieverstrekking door de onderneming.  
 
Het CTCP is enkel voor zeer grote ondernemingen omwille van hun compliancebelang voor de administratie GO en de vereiste om over een uitgebouwd TCF te beschikken. De deelname is vrijwillig en van onbepaalde duur. Na twee jaar kan de onderneming de deelname beëindigen, de administratie GO kan dit voor redenen die zij als ernstig beschouwd. 
 
Elke onderneming krijgt een coördinator toegewezen als vast aanspreekpunt. Een assistent-coördinator en een opvolgingsteam ondersteunen de coördinator. Een rotatie en een tijdige overdracht is voorzien binnen een periode van maximum vijf jaar. 
 
Het CTCP wordt uitgevoerd binnen het bestaande wettelijk kader. Er zijn drie types standpuntbepalingen: akkoorden over feitenkwesties, beslissingen over de toepassing van de belastingwetgeving en -reglementering en visie over feitenkwesties of over de toepassing van de fiscale wetgeving en reglementering. De ingenomen standpunten zijn aan voorwaarden onderworpen om geldig te zijn of blijven. In geen geval zal de deelname aan het programma leiden tot meer of minder voordelige standpuntbepalingen. 
 
Het CTCP streeft naar een werkwijze om fiscale kwesties sneller op te lossen met als resultaat een snellere rechtszekerheid, kortom om vooral in de actualiteit te werken. De ondernemingen blijven over de mogelijkheid beschikken om een beslissing te vragen aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken.  
 
Deelname aan het CTCP sluit controles niet uit voor deze ondernemingen. De administratie GO is zoveel mogelijk open over de afstemming van het nazicht op de kwaliteit van het TCF en de transparantie door de onderneming. Het niveau van gerechtvaardigd vertrouwen door de administratie GO steunt op de kennis over de onderneming en vloeit voort uit het TCF en de frequente contacten tussen beide partijen. De ondernemingen moeten proactief significante wijzigingen aan het TCF en fiscale risico’s meedelen. Meningsverschillen zijn niet uit te sluiten, de rechten van de onderneming worden niet ingekort. De geschillen-, beroeps-, bemiddelings- en onderlinge overlegprocedures blijven van toepassing binnen het CTCP.  
 

CTCP in stappen 

Het CTCP is opgedeeld in vier fasen.
  • De eerste is de aanvraag en het verkennend gesprek. De hoogste leiding van de onderneming en de Administrateur GO voeren dit gesprek. Beide partijen bespreken hun verwachtingen.
  • Het gezamenlijk doorlopen van alle pijlers van het CTCP komt aan bod tijdens de intake, de tweede fase.
  • De beoordeling van de pijlers en het TCF zijn noodzakelijk om te kunnen overgaan tot de aanvaarding, de derde fase. De ondertekening van de overeenkomst vindt plaats tijdens deze fase.
  • Daarna start de vierde fase: het weerkerende proces bestaande uit het overleg, de aangifte en het eventuele nazicht. 

Meer informatie