Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Kinderen

Als u een of meer personen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel, namelijk een verhoging van uw belastingvrij minimum. Dat betekent dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde belasting dus verlaagt. Het is dan ook belangrijk te weten welke personen u op fiscaal vlak als ten laste kunt beschouwen.

Kinderen ten laste

 • Welke kinderen mag ik ten laste nemen in mijn belastingaangifte?

  U kunt, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, de volgende kinderen ten laste nemen: 

  • uw kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen
  • de kinderen die u volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft
  • Bijvoorbeeld kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet
 • Wat zijn de fiscale voordelen?

  Als u één of meerdere kinderen ten laste heeft, heeft u recht op de volgende fiscale voordelen:

  • Toeslag op de belastingvrije som:
   Aj. 2020, ink. 2019 Aj. 2021, ink.2020
   voor 1 kind ten laste 1.610 € 1.630 €
   voor 2 kinderen ten laste 4.150 € 4.210 €
   voor 3 kinderen ten laste 9.290 € 9.430 €
   voor 4 kinderen ten laste 15.030 € 15.250 €
   voor meer dan 4 kinderen ten laste
       supplement per kind boven het 4de
   15.030 €
       5.740 €
   15.250 €
       5.820 €

   Een kind met een handicap wordt voor de toeslag op de belastingvrije som beschouwd als twee kinderen ten laste.
   Bijvoorbeeld: als u twee kinderen hebt waarvan één met een handicap, dan worden ze voor de toeslag op de belastingvrije som beschouwd als drie kinderen ten laste.
    
  • Toeslag op de belastingvrije som voor elk kind jonger dan 3 jaar:
   Voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor u geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt: 610 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020). Voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, bedraagt dit 600 euro.
    
  • Toeslag op de belastingvrije som voor personen met kinderlast die alleen worden belast:
   Als u alleen wordt belast en u één of meer kinderen ten laste hebt, hebt u daarnaast ook recht op een toeslag op de belastingvrije som van 1.630 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020). Voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, bedraagt dit 1.610 euro.

   Die toeslag van 1.630 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020. Voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, bedraagt dit 1.610 euro.) kan nog worden verhoogd met een bijkomende toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
   • Op 1 januari van het aanslagjaar maakten er geen andere personen dan uw kinderen, pleegkinderen, (achter)kleinkinderen, ouders, pleegouders, (over)grootouders, broers en zusters deel uit van uw gezin.
   • Uw belastbaar inkomen bedraagt minder dan 20.090 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020). Voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, bedraagt dit 19.810 euro.
   • Uw nettoberoepsinkomsten bedragen ten minste 3.380 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020. Voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, bedraagt dit 3.330 euro.), zonder rekening te houden werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten.
   Die bijkomende toeslag bedraagt:
   • 1.060 euro, als uw belastbaar inkomen niet meer dan 15.860 euro bedraagt (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020). 
    1.050 euro, als uw belastbaar inkomen niet meer dan 15.630 euro bedraagt (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019).
     
   • 1.060 euro x ((20.090 euro - uw belastbaar inkomen) / 4.230 euro), als uw belastbaar inkomen tussen 15.860 en 20.090 euro bedraagt (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020).
   • 1.050 euro x ((19.810 euro - uw belastbaar inkomen) / 4.180 euro), als uw belastbaar inkomen tussen 15.630 en 19.810 euro bedraagt (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019).
     
  • Belastingvermindering voor de uitgaven voor kinderopvang:
   Zie pagina 'Kinderopvang'
 • Welke zijn de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn?

  Opdat het kind ten laste zou kunnen zijn voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, moeten de volgende drie voorwaarden zijn voldaan: 

  1. Het kind moet deel uitmaken van uw gezin op 1 januari 2020. 
   Dat betekent dat het kind dat u ten laste wil nemen daadwerkelijk en op duurzame wijze met u moet samenwonen.  

   Opgelet! 
   Als het kind tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten omwille van studies, gezondheidsredenen, ..., wordt het normaal gezien nog steeds beschouwd als deel uitmakend van het gezin.

   Worden nog steeds geacht deel uit te maken van het gezin op 1 januari 2020:  
   • de kinderen die in 2019 overleden zijn, op voorwaarde dat zij reeds ten laste waren voor het voorgaande aanslagjaar (d.w.z. aanslagjaar 2019, inkomsten 2018)
   • de kinderen die in 2019 geboren en overleden zijn
   • de kinderen die in 2019 doodgeboren zijn of verloren zijn bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap
   • de in 2019 vermiste of ontvoerde kinderen, op voorwaarde dat: 
    • zij reeds voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) ten uwen laste waren
    • zij op 1 januari 2020 nog geen 18 jaar waren
    • u de verdwijning of ontvoering uiterlijk op 31 december 2019 hebt aangegeven bij de politie of ter zake een klacht hebt ingediend bij het parket of bij de Belgische overheden die bevoegd zijn inzake ontvoeringen van kinderen.
      
  2. De nettobestaansmiddelen van het kind mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.
   Zie volgende vraag.
    
  3. Het kind mag geen bezoldigingen ontvangen die u inbrengt als beroepskosten. 
   Voorbeeld: tijdens de vakantie wordt u door uw zoon geholpen in de familiale slagerij en u trekt zijn loon af van uw inkomsten als beroepskosten. Op dat moment is uw zoon niet meer ten laste, ongeacht het bedrag van zijn bestaansmiddelen!
    
  4. Het kind mag als student-zelfstandige geen bezoldigingen van bedrijfsleiders hebben verkregen:
   • die beroepskosten vormen van een vennootschap waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks bedrijfsleider bent en waarover u controle uitoefent en
   • die bruto meer dan 2.000 euro bedragen en meer dan de helft van zijn belastbare inkomsten vormen (zonder rekening te houden met zijn eventuele onderhoudsuitkeringen)’.
 • Mijn kind heeft een studentenjob. Wat is het maximumbedrag van het inkomen om nog ten laste te blijven?

  De nettobestaansmiddelen van een kind ten laste mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.
  Dat bedrag verschilt naargelang u fiscaal gezien alleen of samen met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner wordt belast:  
   

  Als u Maximumbedrag nettobestaansmiddelen van uw kind (inkomsten 2019) Maximumbedrag nettobestaansmiddelen van uw kind (inkomsten 2020)
  samen belast wordt met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner

  3.330 € (= 6.942,50 € bruto)

  3.380 € (= 7.045 € bruto)
  alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd 

  4.810 € (= 8.792,50 € bruto)

  4.880 € (= 8.920 € bruto)
  alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd  6.110 € (= 10.417,50 € bruto) 6.200 € (= 10.570 € bruto)

  Berekening nettobedrag
  Brutobedrag 
  - vrijstelling (indien van toepassing)
  - forfaitaire kosten (20% van het brutobedrag*) of bewezen werkelijke kosten (indien deze hoger zijn)
  = nettobedrag

  *Voor bezoldigingen van werknemers en baten: minimum van €470 (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020). Voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, bedraagt dit 460 euro.

  Voor meer informatie zie student@work.

 • Wie mag de kinderen ten laste nemen als de ouders een feitelijk gezin vormen?

  Als de ouders van een kind een feitelijk gezin vormen, kan dat kind maar ten laste zijn van diegene die als gezinshoofd beschouwd wordt. 
   
  Als u een feitelijk gezin vormt, moet u zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd. 
   
  Opgelet!
  Eenzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen.

 • Wie mag een kind ten laste nemen tijdens het jaar waarin zijn ouders huwen?

  Als u in 2019 bent gehuwd, moeten uw echtgenoot en uzelf normaalgesproken elk afzonderlijk een belastingaangifte indienen.

  Als u samen al een kind had, mag dat kind maar door één echtgenoot ten laste worden genomen.
  U moet zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd.

  Hetzelfde geldt als u in 2019 een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

  Opgelet!
  Eenzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen.

 • Ik heb geen of lage belastbare inkomsten, kan ik een belastingvrijstelling genieten voor kinderen ten laste?

  Als u geen of lage belastbare inkomsten heeft kunt u niet volledig genieten van de belastingvrijstelling voor kinderen ten laste.

  U kunt wel een terugbetaalbaar belastingkrediet krijgen, zelfs als er geen bedrijfsvoorheffing op uw inkomsten werd ingehouden en u geen belasting moet betalen. Dit terugbetaalbaar belastingkrediet bedraagt maximum 460 euro per kind ten laste voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019 en maximum 470 euro voor aanslagjaar 2021, inkomsten 2020. Een kind met een handicap telt voor twee kinderen.

  Het terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen ten laste is vrijgesteld bij de berekening van de bestaansmiddelen voor het (equivalent) leefloon.